Τελευταία τροποποίηση:  26/10/2018

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Ο Ιστότοπος stoferno.gr (στο εξής «Ιστότοπος») δημιουργήθηκε και λειτουργεί από την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «stoferno» και τον διακριτικό τίτλο «stoferno» η οποία αποτελεί και την αποκλειστική νόμιμη δικαιούχο της παρούσας Ιστοσελίδας και του ως άνω ονόματος χώρου (domain name) με το οποίο αυτή συνδέεται.

1.2. Ο επισκέπτης, ο χρήστης ή το εγγεγραμμένο μέλος του Ιστοτόπου (εφεξής καλούμενοι άπαντες οι ανωτέρω χάριν συντομίας “Αποδέκτης” και η χρήση του όρου αυτού στο παρόν θα λογίζεται ότι αναφέρεται συνολικά σε όλους τους ανωτέρω), ως και ο Επαγγελματίας Χρήστης ή εγγεγραμμένο μέλος του Ιστοτόπου, ο οποίος προβάλλεται ή καταχωρίζεται στον Ιστότοπο (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας «Επαγγελματίας Αποδέκτης») θα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά και λέξη προς λέξη και να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, το προσάρτημα περί πνευματικής ιδιοκτησίας, το προσάρτημα περί προσωπικών δεδομένων και το προσάρτημα περί της πολιτικής απορρήτου που ακολουθούν, τα οποία αποτελούν ένα αδιαίρετο και αδιάσπαστο σύνολο με το παρόν, πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών, κατανοώντας ότι όλα τα ανωτέρω αποτελούν νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ αυτού και της Εταιρείας, η αναντίρρητη αποδοχή της οποίας συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την πλοήγηση στην Ιστοσελίδα και την χρήση των Υπηρεσιών αυτής.

1.3 Ο Ιστότοπος έχει ως στόχο, κάνοντας, μεταξύ άλλων, χρήση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου και ιδίως τεχνολογιών και μέσων πολυμεσικής πληροφόρησης, να εκμεταλλευτεί την δύναμη που παρέχει η ομαδική αγορά προκειμένου να επιτευχθεί η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στον τελικό χρήστη/καταναλωτή με το μικρότερο δυνατό κόστος, στα πλαίσια της λειτουργίας του Ιστοτόπου, όπως αυτή ενδελεχώς περιγράφεται στο υπό 2 στοιχείο του παρόντος.

1.4. Ο Ιστότοπος έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης του και ο αποδέκτης των υπηρεσιών του οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν χωρίσει και εφόσον εξακολουθούν την επίσκεψη ή την χρήση στον διαδικτυακό μας τόπο τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών χωρήσει. Σε περίπτωση που διαφωνεί με οποιονδήποτε από τους Όρους Χρήσης, θα πρέπει να απέχει από την επίσκεψη ή την χρήση του Ιστοτόπου.

      2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

2.1 Η Λειτουργία της Ιστοσελίδας συνίσταται, μεταξύ άλλων, στα κάτωθι:

2.1.1 Πραγματοποίηση παραγγελιών από συνεργαζόμενα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

α) Online περιήγησης,  ενημέρωσης και προβολής επαγγελματιών και επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες. β) Δυνατότητας με ποικίλους τρόπους online αναζήτησης και σύγκρισης υπηρεσιών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους (εξειδίκευση, διαθεσιμότητα, τρόπους τιμολόγησης κλπ.). γ) Δυνατότητας online διαβίβασης εντολής λήψης προσφορών. δ) Δυνατότητας τηλεφωνικής επικοινωνίας και διαβίβασης εντολής λήψης προσφορών,

2.1.2 Άμεση εξυπηρέτηση και μεταφορά των παραγγελιών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της εταιρείας από δίκτυο ανεξάρτητων διανομέων και συνεργαζόμενων καταστημάτων

2.1.3 Παροχή ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από τα συνεργαζόμενα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος υπηρεσιών και δημιουργία βάσης δεδομένων και αποθήκευσης των δεδομένων αυτών με σκοπό την επεξεργασία τους και

2.1.4 Στατιστική αξιολόγηση των δεδομένων προς χρήση από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που αφορούν τους αποδέκτες ή και τρίτους.

2.2 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει, να τροποποιήσει, να εμπλουτίσει ή να μεταβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την Ιστοσελίδα καθεμία από τις ανωτέρω υπηρεσίες εν όλω ή εν μέρει ή να προσθέσει και νέες Υπηρεσίες στα πλαίσια του σκοπού της και των προοπτικών ανάπτυξής της.

      3.ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ, ΧΡΗΣΤΗ Η΄ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

3.1 O επισκέπτης, ο χρήστης καθώς και το εγγεγραμμένο μέλος του Ιστοτόπου (εφεξής καλούμενοι άπαντες οι ανωτέρω χάριν συντομίας “Αποδέκτης” και η χρήση του όρου αυτού στο παρόν θα λογίζεται ότι αναφέρεται συνολικά σε όλους τους ανωτέρω), θα πρέπει να είναι ενήλικας και να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η χρήση των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας του ανηλίκου φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την χρήση των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας από ανηλίκους που βρίσκονται στην κηδεμονία του.

3.2 Ο Αποδέκτης οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο όπως ισχύει (NETIQUETTE), συμβάλλοντας κατά το μέτρο του δυνατού στην ομαλότερη και αποδοτικότερη αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών του διαδικτυακού μας τόπου όσο και μεταξύ των χρηστών και των διαχειριστών αυτού.

3.3 Ο Αποδέκτης οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον Ιστότοπο ή την χρήση των παρερχομένων από αυτόν υπηρεσιών. Απαγορεύεται ακόμα ρητά η υιοθέτηση από τον Αποδέκτη πράξεων που συντείνουν σε αθέμιτο ανταγωνισμό ή παράβαση του παρόντος ή κάθε ειδικότερης σύμβασης που ενδέχεται να συνάψει η Εταιρεία με τον Αποδέκτη και γενικά απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη αθέμιτη ή παράνομη πρακτική, επιφυλασσομένης της Εταιρείας να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την διασφάλιση των συμφερόντων της.

3.4  Ο Αποδέκτης δεσμεύεται ότι θα παρέχει προς τον Ιστότοπο τα πραγματικά του προσωπικά στοιχεία, τον οποίο βαρύνει απολύτως και η σχετική ευθύνη. Ειδικότερα, τα στοιχεία αυτά, ως και κάθε άλλη πληροφορία ή ψηφιακό αρχείο που θα διαθέσει στον Ιστότοπο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι ψευδή, παραπλανητικά ή ανακριβή, ούτε να οδηγούν, άμεσα ή έμμεσα, σε πρόκληση αναληθών παραστάσεων σε τρίτους, ούτε με κανένα τρόπο να παραβιάζουν τις ισχύουσες διατάξεις του Συντάγματος και του Αστικού, Ποινικού και Εμπορικού Δικαίου, ή να γεννούν κάθε είδους διακρίσεις που βαίνουν σε βάρος της αξίας του ανθρώπου ως και κάθε μορφής ζωής, ενώ θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

3.5 Ο Αποδέκτης συναινεί ρητά διά του παρόντος και με την παροχή των ως άνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων ότι παρέχει προς την Εταιρεία την ρητή συναίνεσή του αυτά να τηρηθούν σε βάση δεδομένων που η Εταιρεία τηρεί και να χρησιμοποιηθούν τόσο από την τελευταία και από κάθε πρόσωπο που έλκει δικαιώματα από αυτήν για κάθε σχετική με την λειτουργία του Ιστοτόπου επικοινωνία, ως και από κάθε τρίτο πρόσωπο, Επαγγελματία ή Συνεργάτη της, κατόπιν αιτήματός του για την παροχή κάποιας Υπηρεσίας από αυτόν ή την παροχή οικονομικής προσφοράς. Η επικοινωνία θα μπορεί να πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως e-mail, sms ή τηλεφωνική κλήση.

3.6 Ο Αποδέκτης δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων των παρεχόμενων στοιχείων των επαγγελματιών ή των χρηστών ή μελών του Ιστοτόπου, των χαρτών, φωτογραφιών ή video, μόνο για την ενδεδειγμένη και εγκεκριμένη από την Εταιρεία ανά περίπτωση χρήση.

3.7 O Αποδέκτης δεσμεύεται ότι θα μεριμνά ώστε όλες οι πληροφορίες ή τα ψηφιακά αρχεία που θα αναρτά ή θα διοχετεύει στον Ιστότοπο θα είναι απολύτως ελεγμένα με δική του μέριμνα ώστε να μην περιέχουν οποιοδήποτε κακόβουλο ή εν γένει βλαβερό λογισμικό (malware) που μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημία ή καθυστέρηση στους servers ή τα συστήματα της Εταιρείας και παντώς τρίτου με τον οποίο αυτή συνεργάζεται, και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τις ηλεκτρονικές συσκευές ή τους servers των λοιπών επισκεπτών, χρηστών ή μελών του Ιστοτόπου, όπως ενδεικτικά ιούς, trojans, worms κ.λπ., ούτε κάποιο άλλο αρχείο ή λογισμικό που θα παραβιάζει την ιδιωτικότητα ή τα προσωπικά δεδομένα της Εταιρείας, των εργαζομένων σε αυτήν, των συνεργατών της και κάθε επισκέπτη, χρήστη ή εγγεγραμμένου μέλους του Ιστοτόπου.

3.8 Ρητά επίσης απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τεχνικό ή μη τρόπο παρέμβαση οποιουδήποτε τρίτου στην λειτουργία του Ιστοτόπου, χωρίς ρητή έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

3.9 Ο Αποδέκτης δεσμεύεται ότι θα απέχει από κάθε υβριστική, προσβλητική ή ρατσιστική ανάρτηση στον Ιστότοπο και, σε περίπτωση ανάρτησης κριτικής για κάποιον Επαγγελματία-Συνεργάτη, αυτή θα πρέπει να είναι γόνιμη και αντικειμενική, εντός των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη.

    4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

4.1 Οι Επαγγελματίες-Χρήστες του Ιστοτόπου δύνανται να συμβάλλονται με την Εταιρεία είτε με την πλήρη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας που βρίσκεται στον Ιστότοπο, είτε με ad hoc σύμβαση που θα καταρτίσει με την Εταιρεία ανάλογα με την μορφή και το πλαίσιο της συνεργασίας του, στο οποίο καθορίζεται και το κόστος συμμετοχής τους στον Ιστότοπο, είτε εν είδει περιοδικής συνδρομής είτε εν είδει άλλου τύπου κοστολόγησης ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας.

4.2 Οι Επαγγελματίες-Χρήστες του Ιστοτόπου οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα τόσο το περεχόμενο στο παρόν Γενικό Πλαίσιο Όρων Χρήσης, όσο και κάθε επιμέρους όρο που τίθεται με τις ad hoc κατά περίπτωση συμβάσεις που ενδέχεται να καταρτίσουν με την Εταρεία, ενώ οφείλουν, κατά την συνεργασία τους με τον Ιστότοπο να τηρούν κάθε θεσπισμένη νομική διάταξη τόσο του Εθνικού, όσο και του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο όπως ισχύει (NETIQUETTE), ενώ απαγορεύεται να προβαίνουν σε πράξεις ή να διαμορφώνουν πρακτικές που παραβιάζουν τα δικαιώματα του Καταναλωτή, συνιστούν παραπλανητική διαφήμιση ή συντείνουν σε αθέμιτο ανταγωνισμό τόσο ως προς τους λοιπούς συνεργάτες του Ιστοτόπου όσο και προς τον ίδιο τον Ιστότοπο.

4.3 Οι Επαγγελματίες-Χρήστες του Ιστοτόπου δεσμεύονται και βαρύνονται απολύτως με την σχετική ευθύνη ότι θα παρέχουν προς τον Ιστότοπο τα πραγματικά τους προσωπικά και επαγγελματικά στοιχεία, όπως ενδεικτικά την επωνυμία, την διεύθυνση της επαγγελματικής τους έδρας, σε περίπτωση νομικού προσώπου τα πλήρη στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου τους και του ορισμένου για την επικοινωνία με τον Ιστότοπο και τους επισκέπτες, τους χρήστες ή τα μέλη του προσώπου τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων, αριθμοί fax, διεύθυνση e-mail, domain names των επαγγελματικών τους ιστοσελίδων κ.λπ.), το ακριβές πεδίο δραστηριότητάς τους και τις κατηγορίες των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών. Ειδικότερα, τα στοιχεία αυτά, ως και κάθε άλλη πληροφορία ή ψηφιακό αρχείο που θα διαθέσει στον Ιστότοπο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι ψευδή, παραπλανητικά ή ανακριβή, ούτε να οδηγούν, άμεσα ή έμμεσα, σε πρόκληση αναληθών παραστάσεων σε τρίτους ή να αποβλέπουν στην με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση προϊόντων ή υπηρεσιών που αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία. Περαιτέρω, τα ως άνω παρεχόμενα στοιχεία δεν θα πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να παραβιάζουν τις ισχύουσες διατάξεις του Συντάγματος και του Αστικού, Ποινικού και Εμπορικού Δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν στο Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή και Διαφήμισης, στον Αθέμιτο Ανταγωνισμό, στην Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία και στην Προστασία της Προσωπικότητας, ούτε να περιέχουν ή να γεννούν κάθε είδους διακρίσεις που βαίνουν σε βάρος της αξίας του ανθρώπου ως και κάθε μορφής ζωής, ενώ θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

4.4 Οι Επαγγελματίες-Χρήστες συναινούν ρητά διά του παρόντος και με την παροχή των ως άνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων ότι παρέχουν προς την Εταιρεία την ρητή συναίνεσή του αυτά να τηρηθούν σε βάση δεδομένων με κατηγοριοποίηση ανάλογα με την επαγγελματική τους δραστηριότητα και το είδος των παρεχόμενων από αυτούς Υπηρεσιών που η Εταιρεία τηρεί και να χρησιμοποιηθούν τόσο από την τελευταία και από κάθε πρόσωπο που έλκει δικαιώματα από αυτήν για κάθε σχετική με την λειτουργία του Ιστοτόπου επικοινωνία, ως και από κάθε τρίτο πρόσωπο, χρήστη του Ιστοτόπου ή Συνεργάτη της, κατόπιν αιτήματός του για την παροχή κάποιας Υπηρεσίας από αυτόν ή την παροχή οικονομικής προσφοράς. Η επικοινωνία θα μπορεί να πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως e-mail, sms ή τηλεφωνική κλήση.

4.5 Οι Επαγγελματίες-Χρήστες του Ιστοτόπου δεσμεύονται να προωθούν μέσω του Ιστοτόπου τις παρεχόμενες από αυτούς Υπηρεσίες κατά τρόπο σύμφωνο με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, απέχοντας από κάθε πρακτική που συντείνει ή μπορεί να συμβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο σε παραπλάνηση του καταναλωτή κατά τα οριζόμενα στον ν. 2251/1994 περί προστασίας Καταναλωτή όπως ισχύει, το ΠΔ 131.2003 και την κείμενη νομοθεσία στο ηλεκτρονικό εμπόριο και απέχοντας από οποιαδήποτε πρακτική ικανή να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία στο δίκτυο, όπως μαζική αποστολή μηνυμάτων («spaming») ή μαζική συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων χρηστών με σκοπό την διαφήμιση εκτός του Ιστοτόπου.

4.6 Οι Επαγγελματίες-Χρήστες του Ιστοτόπου οφείλουν να σέβονται και να συμβάλλουν στην διαφύλαξη της ορθής και ακώλυτης λειτουργίας του Ιστοτόπου, μεριμνώντας ώστε όλες οι πληροφορίες ή τα ψηφιακά αρχεία που θα αναρτά ή θα διοχετεύει στον Ιστότοπο θα είναι απολύτως ελεγμένα με δική του μέριμνα ώστε να μην περιέχουν οποιοδήποτε κακόβουλο ή εν γένει βλαβερό λογισμικό (malware) που μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημία ή καθυστέρηση στους servers ή τα συστήματα της Εταιρείας και παντός τρίτου με τον οποίο αυτή συνεργάζεται, και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τις ηλεκτρονικές συσκευές ή τους servers των λοιπών επισκεπτών, χρηστών ή μελών του Ιστοτόπου, όπως ενδεικτικά ιούς, trojans, worms κ.λπ., ούτε κάποιο άλλο αρχείο ή λογισμικό που θα παραβιάζει την ιδιωτικότητα ή τα προσωπικά δεδομένα της Εταιρείας, των εργαζομένων σε αυτήν, των λοιπών επαγγελματιών-συνεργατών της και κάθε επισκέπτη, χρήστη ή εγγεγραμμένου μέλους του Ιστοτόπου.

4.7 Οι Επαγγελματίες-Χρήστες του Ιστοτόπου με την έναρξη της συνεργασίας τους με την Εταιρεία και τον Ιστότοπο, παρέχουν ρητά την συναίνεσή τους να δέχονται κάθε είδους επικοινωνίες, προσκλήσεις, αιτήματα των επισκεπτών, χρηστών ή μελών του Ιστοτόπου για οικονομικές προσφορές στα πλαίσια της περιγραφόμενης στο υπό 2 του παρόντος Λειτουργίας του Ιστοτόπου.

4.8 Οι Επαγγελματίες-Χρήστες του Ιστοτόπου δεσμεύονται, με την επιφύλαξη ειδικότερης σύμβασής τους με την Εταιρεία, να ανταποκρίνονται άμεσα ή σε κάθε περίπτωση στον απολύτως αναγκαίο χρόνο σε κάθε επικοινωνία της Εταιρείας ή χρήστη των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου της με αυτούς.

4.9 Σε περίπτωση αιτήματος οικονομικής προσφοράς από επισκέπτη, χρήστη ή εγγεγραμμένο μέλος του Ιστοτόπου, οι Επαγγελματίες-Χρήστες του Ιστοτόπου να χορηγούν πλήρεις και αναλυτικές οικονομικές προσφορές, τις οποίες να κοινοποιούν είτε στον Ιστότοπο είτε στον αιτήσαντα αυτή χρήστη των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου, ανάλογα με τον κατά περίπτωση οριζόμενο από τον Ιστότοπο τρόπο. Η προσφορά αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις κάθε είδους δαπάνες και φορολογικές ή άλλες επιβαρύνσεις του Επαγγελματία και τον δεσμεύει απολύτως απέναντι στον Ιστότοπο και τον χρήστη των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου, ώστε δεν δύναται να την αυξήσει, άμεσα ή έμμεσα, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια της παροχής των αιτησαμένων Υπηρεσιών.

4.10 Σε περίπτωση συνεργασίας του Επαγγελματία-Χρήστη με χρήστη των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου στα πλαίσια της λειτουργίας του, ο πρώτος οφείλει να επιδεικνεύει τον δέοντα επαγγελματισμό και επιμέλεια κατά την παροχή των Υπηρεσιών του.

4.11 Ο Επαγγελματίας-Χρήστης του Ιστοτόπου έχει ενημερωθεί και αποδέχεται διά του παρόντος ότι στον Ιστότοπο δύναται να προβάλλονται θετικές ή και αρνητικές κριτικές την υπηρεσίας που παρείχε σε κάποιον χρήστη μέσω του Ιστοτόπου, η οποία δύναται ενδεικτικά να περιλαμβάνει βαθμολογίες ή και σχόλια απευθείας από τον χρήστη των υπηρεσιών του Ιστοτόπου.

     5. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

5.1 Η Εταιρεία μπορεί μέσω του Ιστοτόπου να πωλεί διαφημιστικό χώρο, να παρέχει άδεια χρήσης ή και να παρουσιάζει οποιοδήποτε διαφημιστικό μήνυμα, ιδιότητα, σύνδεσμο, δικαίωμα προώθησης ή και διανομής στα πλαίσια της λειτουργίας της.

5.2 Η Εταιρεία έχει ασφαλώς το δικαίωμα να διατηρεί όλο το εισόδημα που παράγεται από κάθε πώληση ή παροχή άδειας χρήσης των εν λόγω διαφημιστικών μηνυμάτων, ιδιοτήτων, συνδέσμων ή δικαιωμάτων προώθησης ή διανομής ή παραχώρησης διαφημιστικού χώρου στον Ιστότοπο, καθορίζοντας κατά την κρίση της την τιμολογιακή της πολιτική σε συμφωνία με τους διαφημιζόμενους.

5.3 Οι συναλλαγές του Αποδέκτη με τους διαφημιζόμενους τις διαφημίσεις των οποίων εντοπίζει μέσω της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε προωθητικές ενέργειες ή της πληρωμής και παράδοσης αγαθών ή υπηρεσιών, και όλοι οι λοιποί όροι, προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή δηλώσεις που σχετίζονται με τις εν λόγω συναλλαγές, συνάπτονται αποκλειστικά ανάμεσα στον Αποδέκτη και τους διαφημιζόμενους και η Εταιρεία ρητά συμφωνείται ότι δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους ενδέχεται να υποστεί ο Αποδέκτης ως αποτέλεσμα των εν λόγω συναλλαγών ή ως αποτέλεσμα της παρουσίας διαφημιζόμενων στις Υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

      6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

6.1 Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του δυνατού, ώστε το σύνολο των παρεχόμενων πληροφοριών και στοιχείων μέσα από τον Ιστότοπο να είναι πλήρη, ακριβή, ορθά και σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Ωστόσο, ρητά συμφωνείται διά του παρόντος ότι ουδεμία ευθύνη έχει η Εταιρεία σε περίπτωση κατά την οποία προβληθούν στον Ιστότοπο πληροφορίες ή στοιχεία ανακριβή, αναληθή ή παραπλανητικά, καθώς αυτά δημοσιεύονται στα πλαίσια της λειτουργίας του Ιστοτόπου από τον εκάστοτε χρήστη ή επαγγελματία, ο οποίος φέρει και την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητά τους.

6.2  Η Εταιρεία, καίτοι καταβάλει κάθε προσπάθεια για την απρόσκοπτη και άνευ κακόβουλων λογισμικών λειτουργία της Ιστοσελίδας, δεν ευθύνεται αν από την επίσκεψη στον Ιστότοπο το τερματικό του επισκέπτη ή του χρήστη υποστεί κάποια βλάβη από κακόβουλο λογισμικό και ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να εγκαθιστά στο τερματικό του κατάλληλα λογισμικά ανίχνευσης κακόβουλων υλικών.

6.3 Η Εταιρεία εφαρμόζει προηγμένες τεχνολογικές μεθόδους για την προάσπιση των συστημάτων της και την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιστοτόπου. Ωστόσο, κάθε αντισυμβαλλόμενός της και χρήστης των υπηρεσιών της και κάθε Επαγγελματίας αναγνωρίζει ότι η αυτή δεν φέρει καμία ευθύνη αν χωρίς δική της υπαιτιότητα και ένεκα κακόβουλης παρέμβασης τρίτων διαρρεύσουν προσωπικά δεδομένα ή στοιχεία ή διακοπεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Ιστοτόπου. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι θα μεριμνήσει για την άμεση αποκατάστασή της λειτουργίας του.

6.4 Καίτοι η Εταιρεία συνεργάζεται με διακεκριμένους στο είδος τους Επαγγελματίες, ωστόσο δεν εμπλέκεται και δεν ευθύνεται για την ποιότητα, την εγκυρότητα, την τιμολόγηση και όλο εν γένει το φάσμα των παρεχόμενων από αυτούς Υπηρεσιών, για τα οποία οι ίδιοι οι Επαγγελματίες, είτε πρόκειται για Επαγγελματίες-Συνεργάτες είτε για on-line Συμβούλους φέρουν όλη την ευθύνη.

6.5   Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει ή και να απαγορεύει την χρήση των υπηρεσιών της σε κάθε χρήστη ή Επαγγελματία που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος, ο οποίος και δεν δύναται να εγγραφεί στις Υπηρεσίες του Ιστοτόπου εκ νέου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

      7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

7.1 Η Εταιρεία δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, είτε αφορά σε εγγεγραμμένο μέλος είτε σε Επαγγελματία-Συνεργάτη οποτεδήποτε, ακόμα και χωρίς σπουδαίο λόγο, με έγγραφη καταγγελία κοινοποιούμενη σε αυτόν με κάθε πρόσφορο μέσο. Ιδίως δε δύναται να καταγγείλει την παρούσα λόγω μη καταβολής της εκάστοτε καθοριζόμενης περιοδικής συνδρομής των αντισυμβαλλομένων της ή γενικότερα του καθορισμένου αντιτίμου που αντιστοιχεί στην παροχή των Υπηρεσιών της ή αν υπάρξει εύλογη υπόνοια για αθέμιτη ή κακόβουλη ή ζημιογόνα χρήση του Ιστοτόπου από αυτούς, με την επιφύλαξη παντός άλλου νομίμου δικαιώματός της.

7.2 Το εγγεγραμμένο μέλος ή ο Επαγγελματίας-Χρήστης δύνανται επίσης να καταγγείλουν την παρούσα οποτεδήποτε και να διαγραφούν από τον Ιστότοπο ακόμα και χωρίς σπουδαίο λόγο. Στην περίπτωση αυτή, τυχόν καταβληθείσα συνδρομή ή αντίτιμο για την παροχή των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου, θα καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας εν είδει ποινικής ρήτρας.

7.3 Το παρόν αποτελεί ένα σύνολο τόσο με το Προσάρτημα Προσωπικών Δεδομένων, Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και της Πολιτικής Απορρήτου, ενώ υπερισχύει και συμπληρώνει κάθε ειδικότερη συμφωνία με τους χρήστες των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου ή τους Επαγγελματίες-Χρήστες αυτού.

7.4 Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει κατά την απόλυτη κρίση της σε τροποποίηση τόσο του παρόντος όσο και των ειδικότερων συμφωνιών που έχει καταρτίσει τόσο με τους χρήστες των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου όσο και με τους Επαγγελματίες-Χρήστες αυτού, η οποία σε κάθε περίπτωση θα γίνεται εγγράφως και θα ισχύει αμέσως με την ανάρτησή της στον Ιστότοπο, η οποία κατά ρητή συμφωνία των μερών θα ισχύει ως κοινοποίηση της τροποποίησης. Τόσο ο Αποδέκτης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου όσο και ο Επαγγελματίας-Χρήστης οφείλουν με δική τους ευθύνη να ελέγχουν πριν από κάθε χρήση των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου τυχόν τροποποίηση του παρόντος και σε περίπτωση που διαφωνούν με αυτήν, να απέχουν από την επίσκεψή τους στον Ιστότοπο και την χρήση των Υπηρεσιών του, άλλως θα τεκμαίρεται άμεσα η ανεπιφύλακτη αποδοχή από αυτούς της τροποποίησης.

7.5  Η προκείμενη σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις.

7.6  Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.

7.7 Η Εταιρεία επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματός της για κάθε δικαίωμά του που θίγεται αναφορικά με την παρούσα, τους όρους και τις προϋποθέσεις επίσκεψης και χρήσης αυτού και τα δικαιώματα πνευματικής και διανοητικής του ιδιοκτησίας.

7.8 Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτουσας από την παραβίαση των ανωτέρω εφαρμόζεται το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και με την παρούσα καθιερώνεται αρμοδιότητα και υπέρ των Δικαστηρίων της Αθήνας.